سبد خرید

پاورویندوز

Sort by

نمایش
پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۵۱۰,۰۰۰ تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۵۱۰,۰۰۰ تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۴۲۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۴۲۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

۵۷۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۳۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

۵۷۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۳۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۳۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس

پاور ويندوز H30 کراس

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-سیستم دارای آنتی ترپ میباشد. 3-دارای…
پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۴۷۵,۰۰۰ تومان۶۵۵,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۴۷۵,۰۰۰ تومان۶۵۵,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۵۴۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۵۴۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J3 مدل ECO

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۴۶۰,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۴۶۰,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.