سبد خرید

پاورویندوز

Sort by

نمایش
پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۳۶۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۳۶۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۶۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۶۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

۵۱۵,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

۵۱۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

۵۱۵,۰۰۰ تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس

پاور ويندوز H30 کراس

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-سیستم دارای آنتی ترپ میباشد. 3-دارای…
پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۴۵۰,۰۰۰ تومان۶۱۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۴۵۰,۰۰۰ تومان۶۱۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J3 مدل ECO

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۳۵۵,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۳۵۵,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.