پاورویندوز

Sort by

نمایش
پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۶۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (چهار درب) فرانسه

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۶۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز 206 (دو درب) فرانسه

۲۷۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل ECO

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ A شرکت کروز مدل Pro

۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل ECO

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

پاور ويندوز 206 تیپ B شرکت کروز مدل Pro

۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

پاور ويندوز 206 تیپ سازه پویش مدل Poro

۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس

پاور ويندوز H30 کراس

۲۲۰,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس

۲۲۰,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-سیستم دارای آنتی ترپ میباشد. 3-دارای…
پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل ECO

۳۴۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۴۵۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز H30 کراس مدل Pro

۴۵۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J3 مدل ECO

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J3 مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.
پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

پاور ويندوز J4 فول مدل ECO

۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-با قفل کردن خودرو , شیشه ها به صورت تک تک بالا می روند. 2-دارای سوکت فابریک می باشد.

سبد خرید