سبد خرید

سامانه چند منظوره هوشمند

Sort by

نمایش
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ راهنمای اتومات _کانکتورهای فابریک و بدون خدشه در درخت سیم خودرو انجام می پذیرد.  
–ارتباط کاربری بلوتوث و با بهره گیری از اپلیکیشن موبایل تحت اندروید –سامانه چندمنظوره برخوردار از آپشن های متعددی نظیر…